Verkoopsvoorwaarden

Laatste aanpassing op 10 september 2016


1. KENNISNAME

Lees aandachtig deze Verkoopsvoorwaarden. Ze beheersen de volledige contractuele relatie tussen De Persgroep Publishing NV (hierna genoemd: De Persgroep), en de klant, met uitsluiting van diens Verkoopsvoorwaarden. Elke wijziging, afwijking of toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten voortvloeiend uit deze Verkoopsvoorwaarden door Vacature kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.

Bij je eerste registratie of bestelling en vervolgens bij elke wijziging van deze voorwaarden zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Verkoopsvoorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt.

De laatste versie van de Verkoopsvoorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de Website.

2. DEFINITIES

2.1. “De Persgroep” of “wij”, “ons” of “onze”: De Persgroep Publishing NV, Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, E-mail: info@vacature.com, BTW: BE403.506.340

2.2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die met De Persgroep in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

2.3. Diensten: de door De Persgroep via de Websites aangeboden Diensten.

2.4. Websites: de webpagina's toegankelijk via www.vacature.com en regiojobs.hln.be

3. TOEPASSELIJKHEID

3.1. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Persgroep en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen De Persgroep en de Klant.

3.2. Naast deze Verkoopsvoorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Diensten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Verkoopsvoorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de Verkoopsvoorwaarden, tenzij anders is bepaald.

3.3. Van één of meer bepalingen in deze Verkoopsvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

3.4. Verkoopsvoorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door De Persgroep is ingestemd.

3.5. Het contactadres dat wordt opgegeven door de Klant dient zich te bevinden in België. Indien dit niet het geval is kan De Persgroep beslissen de levering van Diensten te weigeren of aan voorwaarden te onderwerpen.

3.6. De Persgroep behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

3.7. Door het gebruik van de Websites van De Persgroep en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Verkoopsvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Websites.

3.8. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

4. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

4.1. Alle offertes en aanbiedingen van De Persgroep zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het Product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een offerte vervalt tevens indien deze niet binnen 14 werkdagen is aanvaard.

4.2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vacature daardoor niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Persgroep anders aangeeft.

4.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Persgroep niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.4. Overeenkomsten komen uitsluitend schriftelijk tot stand.

4.5. De Persgroep behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

5. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

5.1. De Persgroep zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Diensten.

5.2. De Klant garandeert dat alle jobadvertenties reële vacatures bij de klant betreffen.

5.3. De Klant is aansprakelijk voor de inhoud, vorm en technische kwaliteit van het materiaal, en voor eventuele fouten in het te publiceren materiaal. De Persgroep mag wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de bestelling en/of de gevraagde Dienst schorsen of weigeren.

5.4. Enkel de Klant is aansprakelijk voor schade die derden hierdoor lijden, en hij zal De Persgroep op eigen kosten en onvoorwaardelijk vrijwaren voor vorderingen van derden tegen De Persgroep, en op haar vraag zonder verwijl tussenkomen in een door een derde tegen De Persgroep ingeleide procedure. Zowel gerechtskosten, erelonen van advocaten en deskundigen als schadevergoedingen en intresten waartoe De Persgroep zou veroordeeld worden, kunnen door haar op de klant verhaald worden.

5.5. De Klant erkent dat De Persgroep voor de levering van Diensten afhankelijk is van de medewerking van de Klant. De Klant dient er, o.a., voor te zorgen dat de materialen tijdig aangeleverd worden in een gangbaar en door De Persgroep aanvaard formaat.

5.6. Indien de Klant Diensten weigert of in gebreke blijft een daad te stellen die noodzakelijk is voor de levering van Diensten, zal De Persgroep het recht hebben de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen, over de Diensten te beschikken naar goeddunken van De Persgroep en enig verlies en/of kosten opgelopen ten gevolge van dergelijke weigering of gebrek (met inbegrip van, maar niet beperkt tot opslagkosten vanaf de geplande datum van levering) te verhalen op de Klant.

5.7. Elke persoon die een advertentie-opdracht geeft, zelfs als bemiddelaar, is hoofdelijk verantwoordelijk voor de advertentie die hij laat plaatsen en voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze aan een derde wordt gericht.

5.8. De klant kan een bestelling of lopende opdracht niet annuleren of onderbreken; deze zal volledig gefactureerd worden, ook indien het een reeks van herplaatsingen betreft.

6. PRIJS & CREDITS

6.1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6.2. Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van de klant.

6.3. De Diensten van de advertentiedienst worden gefactureerd tegen de tarieven van kracht op het ogenblik van de bestelling. De Persgroep kan de tarieven of de kolombreedte (bij plaatsing in print) op elk ogenblik op redelijke wijze wijzigen, zonder voorafgaand akkoord van de Klant.

6.4. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door De Persgroep worden gecorrigeerd.

6.5. De Websites stellen de Klant in de mogelijkheid een aantal Credits aan te kopen. Deze Credits kunnen vervolgens door de Klant gebruikt worden om Diensten van Vacature af te nemen. Aangekochte Credits blijven 1 jaar geldig vanaf de dag van aankoop. Na verloop van 1 jaar vervallen de aangekochte Credits en verdwijnen zij automatisch uit de account van de Klant.

7. BETALING EN INCASSOKOSTEN

7.1. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals bij de bestelling wordt overeengekomen. Behoudens bij betaling van de Klant op de Website op het moment van de bestelling, geldt dat bij ontvangst van de factuur, op een door Vacature aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd de betaling contant dient te geschieden, zonder kosten voor De Persgroep. De Persgroep is gerechtigd om periodiek te factureren.

7.2. Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro en met een intrest van 10% per jaar vanaf de vervaldatum. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Bij elke betalingsherinnering wordt 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. De intrest over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag het geheel van schulden opvorderbaar worden.

7.3. In geval van niet tijdige betaling is De Persgroep bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

7.4. Klachten of protesten betreffende de geplaatste advertenties of de facturen dienen per aangetekende brief te worden gericht aan De Persgroep binnen 8 dagen na de verschijning. Ingediende klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1. De Persgroep wordt door de levering van het materiaal door de Klant fysiek eigenaar hiervan, en mag dit na gebruik ervan vernietigen, tenzij de klant ten laatste bij de levering schriftelijk eist dat dit niet zou gebeuren met het oog op hergebruik door De Persgroep. De Persgroep is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het materiaal.

8.2. De klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s en grafische elementen die op de advertentie voorkomen. Wat de foto’s aangaat, wordt de klant tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben bekomen van de eventuele gefotografeerden. De Persgroep mag de gepubliceerde advertenties gratis gebruiken in haar communicatie.

8.3. De Klant blijft eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op zijn materialen en verleent aan Vacature een niet-exclusieve, wereldwijde licentie om de materialen te gebruiken op haar Websites in het kader van de door De Persgroep op verzoek van de Klant geleverde Diensten.

8.4. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Diensten en/of de Website berusten bij De Persgroep, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden met wie De Persgroep een gebruiksovereenkomst, licentie of overdracht afsloot.

8.5. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Persgroep.

9. GARANTIES & AANSPRAKELIJKHEID

9.1. De Persgroep garandeert in geen enkel geval de geschiktheid van de door De Persgroep geleverde Diensten voor het door de Klant geplande gebruik.

9.2. Alle waarborgen en voorwaarden van verantwoordelijkheid van gemeen recht ten laste van De Persgroep, worden uitgesloten in de mate dat de wet niet dwingend hun toepassing oplegt.

9.3. De Klant erkent dat de verantwoordelijkheid van De Persgroep in elk geval beperkt is tot enerzijds het voor de advertentie door De Persgroep gefactureerde bedrag, en dat anderzijds De Persgroep in elk geval enkel aansprakelijk kan gehouden worden voor bewezen rechtstreekse schade, met uitsluiting van elke indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10. OVERMACHT

10.1. In geval van overmacht is De Persgroep niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. De Persgroep is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, lock-out, arbeidsgeschillen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

10.3. Onder overmacht wordt in elk geval steeds begrepen het verschijnen of verdelen van een verminderde oplage door reden buiten de wil en de controle van De Persgroep, de tijdelijke afwezigheid of verstoring van kranten- of magazinebedeling op bepaalde plaatsen om welke reden dan ook of het onvolledig aanbieden van de krant/magazine op bepaalde verkooppunten.

11. VOORWAARDEN EIGEN AAN ADVERTENTIES OP DE WEBSITES

11.1. De Persgroep is eigenaar van alle databanken (vacatures, geregistreerden, CV’s, artikels, …) bereikbaar via of beschikbaar op haar Websites. Ongeacht de vraag of deze databanken voldoen aan de voorwaarden voor bescherming onder artikel XI.306 e.v. van het Wetboek Economisch Recht, is elke gehele opvraging of elke systematische deelopvraging van data uit deze databanken onderworpen aan het verkrijgen van de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Persgroep.

11.2. Klanten dienen de taalvoorkeuren van surfers en geregistreerde gebruikers te respecteren bij het online plaatsen van vacatures en het sturen van berichten.

11.3. Grafisch materiaal dient te worden aangeleverd aan De Persgroep volgens de technische specificaties. Deze specificaties zijn ten allen tijde beschikbaar online. Indien materiaal niet beantwoordt aan deze specificaties kan dit aanleiding geven tot het niet publiceren (on line brengen) van materiaal of kunnen de kosten voor aanpassing of herwerking van dit materiaal verhaald worden op de klant. Materiaal dient De Persgroep te bereiken binnen de geldende deadlines. Laattijdig aanleveren van materiaal geeft aanleiding tot uitstel of verlating van publicatie.

11.4. Regelmatige gebruikers van de Diensten van De Persgroep hebben de mogelijkheid om een contract voor bepaalde duur aan te vragen. De Persgroep beslist autonoom over de eventuele toekenning hiervan. Zulk periodiek abonnementscontract is niet automatisch verlengbaar. Bij het afsluiten van een contract krijgt de klant een gebruikersnaam en een persoonlijk paswoord, waarbij De Persgroep niet verantwoordelijk is voor het verlies of openbaar worden ervan en voor eventuele geleden schade. De Persgroep kan dit contract steeds zelfs zonder voorafgaandelijke kennisgeving, opzeggen indien zij redelijke vermoedens heeft van misbruiken of schending van deze algemene voorwaarden. De gemaakte facturatieafspraken moeten worden nagekomen. De records zijn niet terugvorderbaar of overdraagbaar naar een volgende periode.

11.5. In het kader van een contract kunnen klanten toegang krijgen tot de CV databank. Deze databank bevat CV’s van kandidaten, door de kandidaten zelf ingevoerd en beheerd. Klanten kunnen CV’s opzoeken, CV’s opslaan in dossiers en communicatie opstarten met kandidaten. Gebruikers van de CV databank dienen ten allen tijde volgende regels te respecteren:

  • De door de kandidaten aangegeven wensen i.v.m. de manier waarop ze gecontacteerd kunnen worden dienen gerespecteerd te worden.
  • Wanneer kandidaten gecontacteerd worden, dient te worden vermeld dat hun CV werd gevonden op de Websites.
  • Indien gegevens van kandidaten of het CV van kandidaten overgenomen wordt in een dossier/klassement/database van de Klant, dient de kandidaat daarvan verwittigd te worden (cfr regels Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer). Vanaf dat moment is De Persgroep niet meer verantwoordelijk voor de verwerking en behandeling van de data.

12. VOORWAARDEN EIGEN AAN PRINT EN DIGITALE ADVERTENTIES

12.1. Het te gebruiken publiciteitsmateriaal wordt door de Klant geleverd op de zetel van De Persgroep volgens de specificaties van de bestelbon. Het moet beantwoorden aan de bijzondere eisen voor het Vacature Magazine en de krantendruk. De technische fiche is verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag of online. De Klant doet afstand van elk mogelijk verhaal hieromtrent. Indien het materiaal niet gebruiksklaar is, zullen de kosten aan de klant gefactureerd worden.

13. OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

13.1. De Persgroep is gerechtigd deze overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en van rechtswege zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, de Diensten in uitvoering tegen te houden en verdere levering(en) op de schorten indien:

  • de Klant in gebreke blijft één of meerdere van de verplichtingen van deze overeenkomst (tijdig) na te leven;
  • na het sluiten van de overeenkomst De Persgroep ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
  • indien de Klant failliet wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, ontbonden wordt of met schuldeisers gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingen treft; 
  • Door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van De Persgroep kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Dit onverminderd de rechten van De Persgroep om schadevergoeding te eisen.

13.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Persgroep op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien De Persgroep de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.3. Indien De Persgroep tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zouden ontstaan.

13.4. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is De Persgroep gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van De Persgroep, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de Nederlandstalige Rechtbanken te Brussel.

15. SLOTBEPALINGEN

15.1. Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.

15.2. Indien enige bepaling van deze Verkoopsvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Verkoopsvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Verkoopsvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en De Persgroep met betrekking tot de erin opgenomen materie.